Vrijdag 30 augustus 2019 - Veiling Tolbert
Vrijdag 6 september 2019 - Veiling Houten
Zaterdag 28 september 2019 - Veiling De Mortel

Voorwaarden

Veilingvoorwaarden van de Stichting Veiling Westerkwartier

 

ALGEMEEN

1.1

Deze veilingvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten op

de veulenveiling tussen verkoper en koper met betrekking tot via de stichting op de

veulenveiling aangeboden veulens, alsmede alle overeenkomsten die daaruit

voortvloeien.

1.2

Op deze veilingvoorwaarden, alsmede de in artikel 1.1 vermelde overeenkomsten is

uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met algehele uitsluiting van het Weens

Koopverdrag (CISG).

1.3

De veilingvoorwaarden zijn opgenomen op de website van de veulenveiling. Ook zijn de veilingvoorwaarden af te halen bij het secretariaat.

1.4

Aan de in artikel 2.1 van deze veilingvoorwaarden met hoofdletters aangegeven

begrippen komt in deze veilingvoorwaarden de daaronder vermelde betekenis toe.

 

BEGRIPPEN

2.1

a. KOPER:

Natuurlijk persoon of rechtspersoon die als koper optreedt bij een

overeenkomst van koop en verkoop van een veulen tijdens de veulenveiling.

b. NOTARIS:

De notaris ten overstaan van wie de veulenveiling plaatsvindt.

c. STICHTING:

De Stichting Veiling Westerkwartier.

d. VEILINGCOMMISSIE:

Commissie die door de stichting wordt belast met het organiseren van de

veulenveiling.

e. VERKOPER:

Natuurlijk persoon of rechtspersoon die als verkoper optreedt bij een

overeenkomst van koop en verkoop van een veulen tijdens de veulenveiling.

f. VEULEN:

Een door de veilingcommissie voor de veulenveiling definitief aangewezen

veulen.

g. VEULENVEILING:

De door de stichting jaarlijks georganiseerde veulenveiling.

h. VEILINGMEESTER:

Een door de stichting aangewezen veilingmeester die de veulenveiling leidt.

 

VEILING

3.1

De veulenveiling wordt georganiseerd door de stichting ten overstaan van een door de Stichting aangewezen notaris.

 

KOOPOVEREENKOMST

4.1

De koopovereenkomst komt rechtstreeks tot stand tussen verkoper en koper, onder

de verplichting voor verkoper en koper de in deze veilingvoorwaarden bepaalde

veilingkosten aan de stichting te voldoen.

 

DE WIJZE VAN VEILING

5.1

De veulenveiling vindt plaats door een door de stichting daartoe aangewezen

veilingmeester.

5.2

De veulens worden bij opbod verkocht. De aanbieding van de te veilen veulens

vindt in catalogusvolgorde plaats. De catalogusvolgorde wordt door de stichting aan

de hand van loting bepaald. Deze loting wordt verricht op een moment volgend op

de definitieve aanwijzing van de te veilen veulens alsmede voorafgaande aan het

drukken van de veilingcatalogus.

5.3

Het bieden geschiedt op een door de veilingmeester te bepalen wijze die

voorafgaand aan de veiling door de veilingmeester bekend zal worden gemaakt.

De stichting c.q. de veilingmeester behoudt zich het recht voor om zonder opgave

van redenen een bieder te weigeren.

5.4

Iedere bieder wordt geacht voor zichzelf te bieden en is aan zijn bod gebonden

totdat een hoger bod wordt geaccepteerd. Wanneer wordt geboden/gekocht in

opdracht van een derde, is de bieder/koper - naast zijn eventuele opdracht-

/lastgever - hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen, die voortvloeien uit

het ter veiling bieden/kopen. Iedere bieder/koper moet zich op eerste verzoek van

de veilingcommissie en/of de veilingmeester en/of de notaris kunnen legitimeren

met een wettelijk en geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs)

en toestaan dat daarvan een kopie wordt gemaakt, dienende als bewijs voor de

identiteit van de bieder/koper. Blijkt de bieder/koper zich op eerste verzoek niet

aldus te kunnen of willen legitimeren, dan is de notaris gerechtigd conform het

hierna in artikel 5.6 bepaalde dat als een geschil aan te merken en op grond daarvan bindend te beslissen, waaronder ook begrepen dat de bieding/koop als

ongeldig/niet tot stand gekomen kan worden verklaard en - zo nog mogelijk - het

veulen opnieuw kan worden geveild.

5.5

Indien de veilingmeester zich heeft vergist, heeft hij het recht zijn vergissing te

herstellen.

5.6

De notaris constateert en legt, voor zover nodig, feiten vast, die zich tijdens de

veulenveiling voordoen. Eventuele geschillen die daarop betrekking hebben worden

door de notaris op grond van zijn constateringen en vastleggingen bindend beslist,

ter plaatse, tijdens de veulenveiling of direct daarop volgend.

 

VEILINGKOSTEN

6.1

Voor verkoper bedragen de veilingkosten:

een vast bedrag van € 300,- door verkoper te voldoen voor aanvang van de veiling.

6.2

Voor koper bedragen de veilingkosten:

            Bij een koopsom tot € 5.000,- : € 200,- 

            Bij een koopsom vanaf € 5.000,- tot € 7.500,- : € 250,-

            Bij een koopsom vanaf € 7.500,- tot € 10.000,- : € 300,-

            Bij een koopsom vanaf € 10.000,- : € 500,-

6.3

Verkoper is verplicht een veulen daadwerkelijk te laten veilen. Schendt hij deze

verplichting, dan verbeurt hij aan de stichting een terstond opeisbare - en niet voor

matiging vatbare – boete van € 500,-, tenzij er sprake is van overmacht zoals

bepaald in artikel 6.4.

6.4

Onder overmacht worden alleen de navolgende omstandigheden verstaan:

a. overlijden van het veulen;

b. veterinaire redenen die naar het uitsluitend oordeel van een daartoe door de

stichting aangewezen dierenarts er toe leiden dat het veulen niet kan worden

geveild;

c. andere omstandigheden die uitsluitend naar het oordeel van de stichting een

beroep op overmacht rechtvaardigen.

6.5

Wanneer een veulen naar het oordeel van de verkoper wegens (de hiervoor in

artikel 6.4., sub a en b, vermelde) gezondheidsredenen niet aan de veiling zal

kunnen deelnemen, dient dat tijdig, schriftelijk en met omschrijving van de

aandoening aan de stichting te worden medegedeeld, waarna een door de stichting

aan te wijzen dierenarts zal vaststellen:

a. de aard van de aandoening;

b. of er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6.4 sub b.

De vaststelling van de dierenarts terzake is voor zowel verkoper als stichting

bindend.

6.6

Ook wanneer verkoper aan en naar bindend oordeel van de dierenarts geen c.q.

onvoldoende gelegenheid biedt het veulen (tijdig) te onderzoeken dan wel wanneer

het veulen door de dierenarts is goedgekeurd en desondanks niet aan de veiling

deelneemt, is verkoper de in artikel 6.3 vermelde boete aan de stichting

verschuldigd.

6.7

Wanneer een vaststelling in de zin van artikel 6.5 of 6.6. heeft plaatsgevonden, is

verkoper aan de stichting verschuldigd de terzake door de stichting gemaakte

veterinaire kosten, dit met een minimumbedrag van € 75,-.

6.8

Blijkt er sprake te zijn van overmacht in de zin van artikel 6.4, dan bedragen de

veilingkosten voor verkoper € 150,-. Daarnevens is verkoper aan de stichting

verschuldigd de veterinaire kosten zoals vermeld in artikel 6.7.

 

OMZETBELASTING

7.1

Voor het geval verkoper ondernemer is, is de (afgeslagen) koopsom inclusief OB.

Verkoper dient zelf voor afdracht van de OB aan de belastingdienst zorg te dragen.

 

UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID

8.1

De stichting sluit, voor zover rechtens toegestaan, elke aansprakelijkheid uit ten

opzichte van kopers, verkopers en derden, in het bijzonder, maar niet beperkt tot,

de navolgende gevallen.

8.2

De stichting is niet aansprakelijk wanneer een in de veilingcatalogus vermeld

veulen uiteindelijk niet ter veiling wordt aangeboden.

8.3

De stichting sluit te haren aanzien elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de

gezondheidstoestand van de te veilen veulens, daaronder begrepen eventuele

stalgebreken van de veulens. Meer in het bijzonder wordt door de stichting te haren

aanzien aansprakelijkheid uitgesloten met betrekking tot osteochondrotische

afwijkingen in de knie- en spronggewrichten van het veulen (afgekort aan te duiden

als: OC/OCD).

8.4

De stichting is niet aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van schade

iemand overkomen in of nabij de terreinen of gebouwen waar gelegenheid is tot

bezichtiging, waar de veulenveiling plaats heeft. Het betreden van deze terreinen en gebouwen geschiedt voor een ieder op eigen risico.

8.5

De stichting sluit aansprakelijkheid voor schade van derden, die gedurende de

veulenveiling is ontstaan uit, behoudens schade die het gevolg is van opzet of

bewuste roekeloosheid van de stichting, danwel haar leidinggevenden.

8.6

De stichting heeft gepoogd de veilingcatalogus zo nauwkeurig mogelijk samen te

stellen. De informatie over de afstamming is erop gericht een zo goed mogelijke

indruk te geven van de kwaliteit van de veulens, echter zonder de pretentie volledig

te kunnen zijn. De stichting is niet verantwoordelijk voor de accuraatheid van de

informatie in de veilingcatalogus, op het veilingterrein of tijdens de veiling.

Informatie van de veilingmeester gaat boven informatie in de veilingcatalogus.

8.7

Het is de verantwoordelijkheid van verkoper de juistheid van de informatie over zijn

veulen, zoals vermeld in de veilingcatalogus, te controleren en de stichting in de

persoon van de veilingmeester uiterlijk op de dag van de veiling 1 uur vóór

aanvang van de veiling van eventuele fouten, correcties en toevoegingen schriftelijk

in kennis te stellen.

 

BETALING EN AFLEVERING

9.1

De stichting betaalt de door haar van koper ontvangen koopsom door aan verkoper

op een door hem aan te geven bank- of girorekening. Hierbij is de stichting

bevoegd namens verkoper aan koper rechtsgeldige kwijting te verlenen voor de

betaalde koopsom.

Voormelde doorbetaling vindt eerst plaats nadat verkoper aan al zijn verplichtingen

jegens koper heeft voldaan. Daarbij is ook inbegrepen de hierna in artikel 9.11

vermelde verplichting voor verkoper het bij het veulen behorend paspoort aan

koper te doen toekomen.

9.2

Na gunning van het te veilen veulen dient koper direct de koopsom, alsmede

de veilingkosten (zie 6.2), contant of via pinautomaat aan de stichting te voldoen.

Hierbij maakt het geen verschil of het veulen jonger/ouder dan 4,5 maand is.

9.3

Koper draagt zelf verantwoordelijkheid voor de afvoer van het veulen, geldend voor

veulens ouder dan 4,5 maand.

 

9.4

Indien koper op de veulenveiling aan al zijn financiële verplichtingen heeft voldaan,

wordt namens de stichting een geleidebiljet aan koper ter hand gesteld, op grond

waarvan de levering door verkoper aan koper ter plaatse van de veulenveiling

plaatsvindt. Is er echter geen sprake van directe aflevering, ter plaatse van de veulenveiling, door verkoper aan koper, omdat zij dat onderling zijn

overeengekomen dan wel het veulen nog geen 4,5 maand oud is, dan dient koper

er voor zorg te dragen dat het door hem van de stichting ontvangen geleidebiljet

direct aan verkoper wordt ter hand gesteld.

9.5

Verkoper neemt de verplichting op zich om een veulen jonger dan 4,5 maand bij de

merrie te laten, zonder dat koper hiervoor een vergoeding is verschuldigd.

9.6

Tot het moment van feitelijke aflevering aan koper blijft het veulen voor rekening

en risico van verkoper. Ook wanneer op de veulenveiling een veulen jonger dan 4,5

maand is ge-/verkocht, gaat het risico pas op het moment van feitelijke aflevering

op de koper over. Een veulen dat op de veulenveiling is ge-/verkocht en toen

jonger was dan 4,5 maand dient uiterlijk een week nadat het veulen 4,5 maand oud

is geworden door koper te zijn ontvangen.

9.7

Indien koper of verkoper niet tijdig aan hun afname- of leveringsverplichtingen

voldoen, verbeurt de nalatige partij ten opzichte van de andere partij een direct

opeisbare boete ad € 2.500,- (zegge: vijf en twintig honderd euro), vermeerderd

met een boete ad € 250,- (zegge: twee honderd en vijftig euro) voor elke dag dat

deze nalatigheid voortduurt.

9.8

In het geval verkoper op de veulenveiling een veulen verkoopt dat ouder is dan 4,5

maand, heeft de verkoper de verplichting tot levering, zodra koper aan al zijn financiële verplichtingen, zowel jegens verkoper als de stichting, heeft voldaan.

9.9

Het door verkoper voorafgaand aan de veulenveiling aan de stichting afgegeven

registratiebewijs van het veulen blijft in het bezit van de stichting totdat koper en

verkoper ten genoegen van de stichting aan al hun financiële verplichtingen jegens

elkaar en jegens de stichting hebben voldaan, alsmede zolang het veulen niet

feitelijk is afgeleverd bij koper.

9.10

Verkoper en koper zijn beiden verplicht, zodra het veulen door verkoper feitelijk

aan koper is afgeleverd, daarvan direct de penningmeester van de stichting bericht

te doen. De adresgegevens van de penningmeester zijn de navolgende:

mevrouw G. Snip

Boersree 7

9365 TH Niebert

tel. 06 – 30461259 na 19.00 uur

e-mail: snipgreetje@gmail.com

Dezelfde verplichting geldt voor verkoper en koper terzake de ontvangst door koper

van het hierna in artikel 9.11 vermelde paspoort.

9.11

Veulens dienen in bezit te zijn van paspoort en stamboekpapier.

 

NIET VOLDOEN AAN DE OVEREENKOMST

10.1

Indien koper van oordeel is, dat het veulen na feitelijke aflevering niet aan de

overeenkomst beantwoordt, kan koper hierop geen beroep meer doen, indien hij

verkoper daarvan niet binnen 2 x 24 uur nadat hij dit heeft ontdekt, of

redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven door middel van een

aangetekende brief.

10.2

Verkoper staat ervoor in dat het door hem verkochte veulen niet lijdt aan één van

de stalgebreken luchtzuigen, systematisch weven of kribbebijten en wel gedurende

een periode van twee maal 24 uur na feitelijke aflevering van het veulen door

verkoper aan koper.

10.3

Indien door een erkend paardendierenarts, bij voorkeur (een door het VKO)

gecertificeerd keuringsdierenarts zijnde, één van de in artikel 10.2 genoemde

stalgebreken wordt geconstateerd en hij daaromtrent een schriftelijke verklaring

heeft afgelegd, inhoudende dat dit stalgebrek naar zijn deskundig oordeel bestond

vóór de datum van feitelijke aflevering, heeft koper het recht ontbinding van de

koopovereenkomst te vorderen c.q. met verkoper in onderhandeling te treden over

verlaging van de koopprijs. Een schriftelijk (bij voorkeur aangetekende brief) verzoek

daartoe dient verkoper binnen 2 x 24 uur na feitelijke aflevering te bereiken, bij

gebreke waarvan het recht vervalt om op deze grond ontbinding van de

koopovereenkomst te vorderen, alsmede de mogelijkheid om te onderhandelen

over een verlaging van de koopprijs.

 

WANPRESTATIE ZIJDENS KOPER

11.1

Wanneer koper zijn aangegane verplichtingen niet nakomt, heeft verkoper het

recht, te zijner keuze en beslissing, om nakoming van die verplichtingen te

vorderen, dan wel de koopovereenkomst, zonder dat nadere ingebrekestelling of

gerechtelijke tussenkomst vereist is, als ontbonden te beschouwen, in beide

gevallen echter onder het behoud van alle rechten en aanspraken op volledige

schadevergoeding.

 

GESCHILLEN

12.1

Alle geschillen, welke tussen verkoper en koper ontstaan naar aanleiding van op de

veulenveiling gesloten overeenkomsten met betrekking tot door de stichting

geveilde veulens, dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg

mochten zijn, zullen worden beslecht door arbitrage (zonder hoger beroep)

overeenkomstig het arbitragereglement van het KWPN (Koninklijke Vereniging Warmbloed Paardenstamboek in Nederland). Fotokopie van het arbitragereglement

is op aanvraag verkrijgbaar op het secretariaat van de stichting, dan

wel het secretariaat van het KWPN.

12.2

Arbitrage vindt plaats overeenkomstig eerder genoemd reglement, waarbij arbiters

als één van de eerste verplichtingen op zich nemen een termijn te bepalen

waarbinnen, onvoorziene omstandigheden daargelaten, door hen uitspraak zal

worden gedaan. Steeds echter zullen arbiters hun vonnis zo spoedig mogelijk

geven. Hun last duurt voort totdat een eindvonnis is gegeven.

12.3

Tenminste één der scheidslieden zal erkend paardendierenarts zijn, afgestudeerd

aan de Universiteit Utrecht, terwijl tenminste één der scheidslieden de gebruiken

van de veulenveiling bekend dient te zijn.

12.4

Het voorgaande laat onverlet dat verkoper en koper terzake

spoedgeschillen/voorlopige voorzieningen zich kunnen wenden tot de

voorzieningenrechter. Wanneer van een dergelijk spoedgeschil/voorlopige

voorziening sprake is, dient dat in eerste aanleg aanhangig te worden

gemaakt bij de rechtbank te Groningen, dit met uitsluiting van iedere andere

rechtbank in Nederland.

12.5

De voorgaande bepalingen gelden ook voor geschillen tussen stichting enerzijds en

verkoper/koper/bieder anderzijds. “Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

veilingvoorwaarden mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of

enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige

andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de stichting”.

 

Daar waar het reglement niet in voorziet zal het stichtingsbestuur voor een

passende oplossing zorgdragen.