Vrijdag 30 augustus 2019 - Veiling Tolbert
Vrijdag 6 september 2019 - Veiling Houten
Zaterdag 28 september 2019 - Veiling De Mortel

Voorwaarden

Veilingvoorwaarden Veiling 8 maart 2019

1. ALGEMEEN

1.1 Deze veilingvoorwaarden zijn  van toepassing op alle overeenkomsten gesloten op de veiling tussen koper en verkoper met betrekking tot via de stichting op de veiling aangeboden paarden, alsmede alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien.

1.2 Stichting Veiling Westerkwartier (hierna te noemen “de stichting”) organiseert in haar functie als bemiddelaar tussen verkoper en koper de veiling op 8 maart a.s. (hierna de noemen “de veiling”).

1.3 Op deze veilingvoorwaarden  is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met algehele uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG).

1.4 De veilingvoorwaarden zijn opgenomen op de website. Ook zijn de veilingvoorwaarden af te halen bij het secretariaat.

1.5 De veiling wordt georganiseerd door de stichting ten overstaan van een door de stichting aangewezen notaris.

1.6  Aan de in artikel 2 van deze veilingvoorwaarden met hoofdletters aangegeven begrippen komt in deze veilingvoorwaarden de daarachter vermelde betekenis toe.   

2. BEGRIPPEN

a.       ORGANISATIE:  Stichting Veiling Westerkwartier

b.      KOPER: Natuurlijk persoon of rechtspersoon die als koper optreedt bij een overeenkomst van koop en verkoop van een paard tijdens de veiling.

c.       VERKOPER: Natuurlijk persoon of rechtspersoon die als verkoper optreedt bij een overeenkomst van koop en verkoop van een paard tijdens de veiling.

d.      NOTARIS: De notaris ten overstaan van wie de veiling plaatsvindt.

e.      VEILINGMEESTER: Een door de stichting aangewezen veilingmeester die de veiling leidt.

f.        PAARD: een door de stichting aangewezen paard dat als rijpaard wordt geveild/verkocht.

g.       VEILINGCOMMISSIE: Commissie die door de stichting wordt belast met het organiseren van de veiling.

h.      REGISTRATIEBEWIJS: Eigendomsbewijs van betreffend paard, welke voorafgaand aan de veiling wordt afgegeven aan de stichting.

3. WIJZE VAN VEILEN

3.1 De paarden worden per opbod in Euro’s verkocht. De aanbieding van de te veilen paarden vindt in catalogusvolgorde plaats.

3.2 Het bieden geschiedt op een door de veilingmeester te bepalen wijze die voorafgaand aan de veiling door de veilingmeester bekend zal worden gemaakt.  De stichting c.q. de veilingmeester behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een bieder te weigeren.

3.3 Iedere bieder wordt geacht voor zichzelf te bieden en is aan zijn bod gebonden totdat een hoger bod wordt geaccepteerd. Wanneer wordt geboden/gekocht in opdracht van een derde, is de bieder/koper – naast zijn eventuele opdracht/lastgever – hoofdelijke aansprakelijk voor alle verplichtingen die voortvloeien uit het ter veiling bieden/kopen. Iedere bieder/koper moet zich op verzoek van de stichting en/of veilingmeester en/of de notaris kunnen legitimeren met een wettelijk en geldig legitimatiebewijs. Blijkt de bieder/koper zich op eerste verzoek niet aldus te kunnen of willen legitimeren, dan is de notaris gerechtigd om het hierna in artikel 3.4 bepaalde dat als een geschil aan te merken en op grond daarvan bindend te beslissen, waaronder ook begrepen dat de bieding/koop als ongeldig/niet tot stand gekomen kan worden verklaard en – zo nog mogelijk – het paard opnieuw kan worden geveild.

3.4. De notaris constateert en legt, voor zover nodig, feiten vast, die zich tijdens de veiling voordoen. Eventuele geschillen die daarop betrekking hebben worden door de notaris op grond van zijn constateringen en vastleggingen bindend beslist, ter plaatse, tijdens de veiling of direct daarop volgend.

3.5 Indien de veilingmeester zich heeft vergist, heeft hij het recht zijn vergissing te herstellen, zonder dat dit leidt tot enige aansprakelijkheid.

3.6 Tijdens de veiling zullen de paarden aan de hand voorgesteld worden. De rol van de stichting is beperkt tot het bieden van een platform,  waar potentiële kopers de mogelijkheid krijgen om direct van de eigenaar de betreffende paarden te kopen.

3.7 De paarden worden verkocht in de staat en toestand waarin deze zich tijdens de veiling bevinden. Van een aantal paarden is er een keuringsrapport aanwezig, welke u kunt inzien op het secretariaat.

 

4. AANSPRAKELIJKHEID

 

4.1 De Stichting sluit iedere aansprakelijkheid van Stichting Veiling Westerkwartier in verband met en voortvloeiende uit de veiling en deze veilingvoorwaarden uit, tenzij er sprake is van opzet en/of roekeloosheid van Stichting Veiling Westerkwartier.

4.2 De Stichting sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de gezondheidstoestand en/of eventuele stalgebreken van de paarden.

4.3 De Stichting is niet aansprakelijk wanneer een in de veilingcatalogus vermeld paard uiteindelijk niet ter veiling wordt aangeboden.

4.4 De Stichting is niet aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van schade iemand overkomen in of nabij de terreinen of gebouwen waar gelegenheid is tot bezichtiging, waar de veiling plaats heeft of waar de verkochte paarden worden afgehaald. Het betreden  van deze terreinen en  gebouwen geschiedt voor een ieder op eigen risico.

 

5. VEILINGKOSTEN

5.1 De veilingkosten voor de koper bedragen 10 % van de verkoopsom.

5.2 De inschrijfkosten voor de verkoper bedragen een vast bedrag van € 300,- per paard.

5.3 Verkoper is verplicht een paard daadwerkelijk te laten veilen. Schendt hij deze verplichting, dan verbeurt hij aan de stichting een terstond opeisbare -  en niet voor matiging vatbare -  boete van € 1.500,-, tenzij er sprake is van overmacht zoals bepaald in artikel 5.4

5.4 Onder overmacht worden alleen de navolgende omstandigheden verstaan:

a. overlijden van het paard

b. veterinaire redenen die naar het uitsluitend oordeel van een daartoe door de stichting aangewezen dierenarts er toe leiden dat het paard niet kan worden geveild.

c. andere omstandigheden die uitsluitend naar het oordeel van de stichting een beroep op overmacht rechtvaardigen.

 

6. AFREKENING

 

6.1 Direct na de koop van een paard dient de koper een koopovereenkomst te ondertekenen.

6.2.De koopovereenkomst komt rechtstreeks tot stand tussen verkoper en koper. De koper dient de koopsom te voldoen aan de verkoper bij overdracht van het paard, zonder tussenkomst van de veiling. Contactgegevens van de verkoper zijn af te halen bij het secretariaat.

6.3 Direct na de veiling dient de koper de veilingkosten (10 % van de koopsom), contant of via een pinbetaling op het secretariaat te voldoen.

 

7.  AFGIFTE, RISICO- EN EIGENDOMSOVERDRACHT


7.1. Direct na de overdracht van een paard gaat het risico met betrekking tot het gekochte paard over op de koper en zijn alle verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden, alsmede alle risicofactoren, overgedragen aan de betreffende koper. De koper zal de organisatie en verkoper vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake.  De overdracht van het paard dient binnen 48 uur na de veiling plaats te vinden.

7.2  Het door de verkoper voorafgaand aan de veiling aan de Stichting  afgegeven registratiebewijs van het paard blijft in het bezit van de Stichting totdat koper en verkoper ten genoegen van de Stichting aan hun financiële verplichtingen jegens de Stichting en aan elkaar hebben voldaan en zolang het paard niet feitelijk is geleverd aan de koper.

7.3 De koper is verantwoordelijk voor de aflevering van het paard. Ook eventuele bijkomende export-kosten zijn voor rekening van de koper.

 

8. TEKORTKOMINGEN (waaronder stalondeugden)

8.1 Indien een koper van oordeel is dat het gekochte paard na feitelijke levering niet aan de overeenkomst beantwoordt, kan de koper hierop geen beroep meer doen indien hij niet binnen drie weken na ontdekking de verkoper (met een kopie aan de veilingcommissie) daarvan in kennis heeft gesteld per aangetekende brief. 

8.2 Verkoper staat ervoor in dat het door de koper gekochte paard, tenzij  voorafgaand aan de verkoop meegedeeld, niet lijdt aan de  stalgebreken luchtzuigen, systematisch weven of kribbebijten en wel gedurende een periode van 2x 24 uur na feitelijke aflevering aan de koper.

8.3 Indien een dierenarts, geregistreerd als keuringsdierenarts voor paarden of paardendierenarts, schriftelijk meedeelt dat één van de in artikel 6.2 genoemde stalgebreken naar zijn deskundig oordeel bestond vóór de datum feitelijke aflevering, heeft de koper het recht de koopovereenkomst  te ontbinden met alle daaraan verbonden gevolgen.

9. GESCHILLEN


De rechtsverhoudingen tussen de organisatie en de bieder/koper worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht, met complete uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG).